Bản Tuyên Bố

Về những bất ổn xảy ra gần đây trên địa bàn giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu Antôn Nguyễn Văn Đính Nguồn: huynhngocchenh.blogspot.com   Giáo phận Vinh Giáo hạt Thuận Nghĩa Thuận Nghĩa, ngày 13 tháng 6 năm 2017