ĐỐI THOẠI TÔN GIÁO
Nội dung

Lời nói đầu 

Phần I:

Nhu cầu đối thoại với các tôn giáo khác trong Giáo Hội ngày nay

Chương 1: Nhu cầu đối thoại và thông cảm 

Chương 2: Đối tượng chung của mọi tôn giáo là Thực Tại Tuyệt Đối Chương

3: Lập trường của Giáo Hội Công Giáo về đối thoại tôn giáo Chương

4: Đối thoại để làm gì? Chương

5: Tính ưu việt của Kitô Giáo

Phần II

Những ngăn trở trong việc đối thoại tôn giáo

Chương 1: Mặc cảm tự tôn

Chương 2: Sợ mất chân tính khi đối thoại

Chương 3: Quan niệm thực tại chỉ có một mặt

Chương 4: Sợ rơi vào chủ nghĩa hòa đồng tôn giáo 

Chương 5: Lẫn lộn giữa chân lý và định thức của chân lý 

Chương 6: Sự khác biệt về phương cách suy tư giữa Đông và Tây phương

Phần III

Hai khuynh hướng suy tư khác nhau  trước những thắc mắc căn bản nhất của con người 

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Vấn đề 1: Sự tự hữu 

Chương 3: Vấn đề 2: Hiện hữu là một hay nhiều? 

Chương 4: Vấn đề III: Việc diễn tả Thực Tại Tự Hữu hay Thực Tại Tối Hậu trong các tôn giáo

Chương 5: Vấn đề IV: Sự ác, đau khổ

Phần IV Sự chuyển biến của thần học Kitô giáo trong cách nhìn về các tôn giáo 

Chương 1: Á châu với các tôn giáo Chương

2: Bốn giai đoạn chuyển biến của thần học Công giáo trong cách nhìn về các tôn giáo 

Chương 3: Đức Kitô cùng với các tôn giáo

KẾT  LUẬN

THƯ MỤC

Nguyen Chinh Ket: ĐỐI THOẠI TÔN GIÁO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *