Dưới đây là những tập bút ký của Simon Phan Văn Bình, một linh mục truyền giáo từ 45 năm sống và sinh hoạt  với anh chị em đồng bào thượng trên miền Tây Nguyên.

Trích từ (http://giupkontum.org)

 

 NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 1 

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 2

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 3

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 4

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 5

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 6

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 7

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, Tập 8

LM Phan Văn Bình: Người Mục Tử Trường Sơn

One thought on “LM Phan Văn Bình: Người Mục Tử Trường Sơn

  • 4. March 2017 at 13:23
    Permalink

    Người ta thích giảng tin mừng nhưng không sống tin mừng.Chúng con rất hãnh diện vì Giáo hội Chúa còn rất nhiều mục tử âm thầm giảng và sống tin mừng giữa những người anh em ở vùng sâu và xa, đồng hành với người nghèo và bị áp bức.Hoàn cảnh đất nước sau 42 năm Cộng sản chiếm miền Nam đã đưa đất nước đến nghèo đói và lạc hậu.Tài phiệt đỏ và CS đẫ phá rẫy chặt cây rừng làm giàu cướp tài sản tài nguyên của người thiểu số không thương tâm.Xin Chúa sai nhiều mục tử nhân lành đến và ở với họ,cho những người anh em nghèo khó túng thiếu vào làm vườn nho nhà Chúa để họ được sống sung mãn và dồi dào . . . . . ./-

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *