Joseph Ratzinger – Biển-đức XVI:
Đời Tôi.

 

DOI TOI. Hoi Tuong

ĐỜI TÔI. Hồi Tưởng – Một vài hình ảnh

 

Khi bưc vào tui 70, nhng tưng mình s đưc ngh hưu, sau hơn 50 năm phc v Giáo Hi,  hng y Ratzinger đã viết cun sách này k li nhng thăng trm ca đi mình, như mt món quà k nim đ li cho hu thế.

Nhưng  Thiên Chúa li có mt chương trình khác cho cuc đi ngài…

Joseph Ratzinger – Biển-đức XVI: Đời Tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *