Tổng kết sinh hoạt 2015

(Ngày 05.01.2016)

 

Cùng quý Anh Chị đoàn viên,

 

Trong năm qua, chúng ta đã cùng nhau thực hiện những công tác sau đây. Tôi tạm chia ra hai lãnh vực: đối ngoại và đối nội.

Về mặt đối ngoại:

 1. Tham gia kí tên cùng với các tổ chức trong và ngoài nước „Kháng thư phản đối án tử hình“ yêu cầu nhà nước cộng sản việt nam bãi bỏ án tử hình (tháng 1.2015). Tham khảo: http://phongtraogiaodan.org/2015/01/06/khang-thu-phan-doi-an-tu-hinh-tai-viet-nam/
 2. Tham gia kí tên cùng với các tổ chức trong và ngoài nước yêu cầu nhà nước cộng sản việt nam xét lại và bãi bỏ vụ án gian trá có tên là „Hội đồng công luật công án Bia Sơn“ (5.2015). Tham khảo http://phongtraogiaodan.org/2015/06/16/ban-len-tieng-ve-vu-an-hoi-dong-cong-luat-cong-an-bia-son/
 3. Gây quỹ yểm trợ sinh viên NTĐ tháng 1.2015. Kết quả đạt được (€ 950,- và $ 3400,-)
 4. Cùng với một số thân hữu tại Âu châu in và phổ biến „Chính Đề Việt Nam. Bản tóm tắt“ (1000 cuốn). (10.2015) Tam khảo: http://phongtraogiaodan.org/2015/03/23/pho-bien-chinh-de-viet-nam/
 5. Dịch và phổ biến thông điệp học thuyết xã hội bàn về môi sinh và xã hội „Laudato si“ (Ngợi khen Thiên Chúa) của giáo tông Phan-sinh. Tham khảo http://phongtraogiaodan.org/2015/10/08/laudato-si-chuc-tung-thien-chua/;
 6. Tham gia kí tên cùng với một số tổ chức đấu tranh tại hải ngoại yểm trợ giải Nhân Quyền 2015 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (12.2015) Tham khảo http://www.vietnamhumanrights.net/website/151114_MLNQVN.htm
 7. Ngoài ra, năm 2014, gây quỹ ($ 1600,-) trợ giúp in và phổ biến tại Việt Nam sách Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Tham khảo http://phongtraogiaodan.org/2014/03/17/du-an-ho-tro-viec-an-hanh-sach-htxhcg/
 8. Năm 2014, in và phổ biến tại hải ngoại 1000 ấn bản sách „Hoà Bình Trên Biển Đông“. Tài liệu do Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình soạn. Tham khảo http://phongtraogiaodan.org/2015/03/31/co-so-duc-sinh-hoat-gioi-thieu-hoa-binh-tren-bien-dong/

 

Về mặt đối nội:

Chúng ta đã đề ra ba công tác phải hoàn thành trong năm:

 1. Kiện toàn Trang Nhà:
  Đã tạm ổn về mặt hình thức. Về phần nội dung, có hai yêu cầu sau đây:
 • Ai đọc được bài viết hay tài liệu có giá trị, thấy cần phổ biến rộng ra cho các đoàn viên cùng đọc, yêu cầu gởi về thuongvu@phongtraogiaodan.com , để chúng ta đưa lên Nhà mình.
 • Năm 1998 PTGDVNHN ấn hành cuốn „Thảm sát Mậu Thân“ nhân dịp kỉ niệm 30 năm biến cố đau thương tại Huế. Từ đó, chúng ta vẫn không ngừng thu góp tài liệu để dần dần kiện toàn Hồ sơ này. Yêu cầu: Ai gặp được bất cứ tài liệu nào liên quan (bài viết, tư liệu hình ảnh, thư từ, hiện vật…), yêu cầu gởi về địa chỉ Ban Thường Vụ hoặc thông tin cho Điều Hợp Viên biết. Tham khảo http://phongtraogiaodan.org/2015/03/23/tham-sat-mau-than-o-hue/
 1. Sinh hoạt hàng tháng mở rộng trên diễn đàn Paltalk.
  Năm 2015 chúng ta có 9 buổi sinh hoạt. Về số người tham dự, không thành công, vì chưa có nhiều người tham gia. Sẽ triển hạn diễn đàn này thêm một thời gian nữa, để xem có sự tham gia đông đảo không.
 2. Tổ chức học hỏi trên diễn đàn về bản chất Phong Trào.
  Dự định có hai đề tài thảo luận. 1/ Linh đạo của đoàn viên phong trào: Làm gì và làm sao để NÊN THÁNH? 2/ Đoàn viên phong trào LÀ Ai và LÀM GÌ để phục vụ Giáo Hội và Đất Nước?
  Chưa thực hiện được, vì sự tham gia diễn đàn quá ít.

Phạm Hồng-Lam

(ĐHV)

BTV – Báo cáo tổng kết sinh hoạt 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *