Sau khi dịch xong, chúng tôi hỏi mua bản quyền ấn hành thì được nhà xuất bản tại Roma cho hay, đã bán bản quyền tiếng Việt cho một bản dịch khác rồi.

Chúng tôi đã đọc được bản dịch hiện đang phổ biến tại Việt Nam.

Nhận thấy có một số chi tiết hiểu khác nhau trong hai bàn dịch, chúng tôi đưa bản này lên, để những người nghiên cứu có thể so sánh tìm hiểu thêm.

Đuc Gie-su Nadaret tap ba

 

Đức Giê-su Na-da-rét. Những câu truyện về thời niên thiếu. Tập III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *