Một vài hình ảnh của những ngày đầu thành lập Phong Trào vào tháng 10 năm 1992

Hai mươi năm một chặng đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *