1975-2005: Ba mươi năm

Công giáo Việt Nam dưới chế độ Cộng sản

Do Nguyệt-san Diễn Đàn Giáo Dân và Cơ sở Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tại Đức ấn hành năm 2005. 650 trang, khổ 16×23 cm. Giá 20$ (20 €). Liên lạc: Quy-Son.Nguyen@gmx.net..

30 nam«Ba mươi năm là thời gian của một thế hệ. Đủ dài để suy nghĩ, đặt lại vấn đề cho đất-nước và Giáo hội. Trên phương diện lịch sử và chính trị, một quan điểm nếu sau 30 năm không được xét lại thì quan điểm đó trở thành chính thống. Ở đây, chúng tôi không có tham vọng duyệt lại lịch sử, mà chỉ cố gắng bằng suy tư, tìm tòi, sao lục theo khả năng mỗi người nhằm trả lời cho một vài vấn nạn mà riêng mình vẫn thao thức. Chẳng hạn như những câu hỏi :

Đâu là cốt lõi chính sách của đảng cộng sản Việt nam đối với Công giáo ba mươi năm qua ? Trước một chính sách như thế tại sao có quá ít người dám đứng lên phản đối? Riêng lãnh đạo giáo hội Công giáo đã phản ứng ra sao ? Đã chọn cho mình con đường nào để “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”? Có chăng một đường hướng chung của hàng giáo sĩ  trong cuộc lựa chọn này? Phải chăng giáo hội Công giáo có khuynh hướng đi với quyền lực ? Đâu là vai trò của Vatican ? Có chăng những gương sống đạo giữa đời trong hoàn cảnh bất thường đó ? Tắt lại, Công giáo được gì, mất gì sau 30 năm ? Đâu là trách nhiệm của Giáo hội đối với tương lai đất nước? Một giáo hội như Chúa muốn phải có bộ mặt như thế nào? Và còn nhiều những vấn nạn khác nữa.

Chọn suy nghĩ, sưu tầm và trình bày những cảm nhận của mình về tương quan giữa Giáo hội và Chính quyền cộng sản ba mươi năm qua, chúng tôi mong góp phần làm chuyển hoá đất nước, bằng cách đào sâu nhận thức và từ đó ý thức hơn về trách nhiệm của Giáo hội Công giáo, của người công giáo, trong tiến trình dân chủ hoá đất nước… »

 

30 Năm Công Giáo Việt Nam 1975-2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *