PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora
Max Gutmann Str. 6 1/7 – 86159 Augsburg BRD
Tel. (49) 821 4550609 – Email: ptgdvn@gmail.com – www.ptgdvn.org

Ngày 10.01.2015

Kính gởi
Bác sĩ Vĩnh Thừa

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam hải Ngoại kính chuyển tới Bác sĩ và thân quyến
tâm tình chia buồn của chúng tôi trước tin cụ bà Bửu Tề mất ngày 04.01.2015 tại Hoa-kì.
Chúng tôi hiệp lòng cùng Bác sĩ và thân quyến cầu nguyện cho Bà được an nghỉ ngàn thu bên
Chúa.
Thay mặt Phong Trào

Phạm Hồng-Lam
Điều hợp viên

Chia buồn cùng Bác sĩ Vĩnh Thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *