PHONG TRÀO GIÁO D Â N VIỆT NAM HẢI NGOẠi
Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora
Max Gutmann Str. 6 1/7 – 86159 Augsburg BRD
Tel. (49) 821 4550609 – Email: ptgdvn@gmail.com- www.ptgdvn.org

Augsburg, ngày 06.01.2015

Kính gởi
Ban tổ chức Kháng Thư

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại kính thông báo tới Quý Vị:
Chúng tôi đồng ý cùng đứng tên trên Kháng Thư chống án tử hình tại Việt Nam.
Thay mặt Phong Trào

Phạm Hồng-Lam
Điều hợp viên

Kháng thư chống án tử hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *