Về khoá huấn-luyện tại Âu châu

Trong ba ngày 01 – 03 tháng 9 năm 2006 chúng ta đã có một cuộc sinh-hoạt huấn-luyện tại Mainz, Đức. Hiện-diện, ngoài hầu hết đoàn-viên Cơ-sở Đức, có đại-diện của các Cơ-sở Anh, Bỉ, Đan-mạch.

Khởi đầu vào chiều ngày thứ nhất, sau phần chia-sẻ Tin mừng (Gio-an 11, 1-45), tham-dự viên đã cùng nhau tìm hiểu thông-điệp đầu tay của giáo-chủ Biển-đức 16. Đề-tài „Học hỏi thông-điệp và giáo-huấn xã-hội trong thông-điệp Deus caritas est“ do anh Phạm Hồng-Lam (Đức) dẫn-nhập. Lẽ ra đề-tài do anh Hà Minh Thảo (Toulouse) hướng-dẫn, nhưng vì giờ phút cuối anh đã không tới được.

Ngày thứ hai, đi vào phần huấn-luyện chính. Đề-tài „Giáo-hội như một cộng-đoàn tình yêu. Tìm hiểu về Giáo-hội“ do anh Đhv PT Đỗ Như Điện (Hoa-kì) trình-bày. Anh đã không tiếp-cận Giáo-hội bằng hướng lịch-sử hay giáo-hội học, mà bằng hướng giáo-lí, nghĩa là trình-bày những điểm chính đi từ tài-liệu Giáo-lí công giáo. Thế nào là „Dân Thiên Chúa“? Thế nào là Hội-thánh „duy-nhất“, „thánh-thiện“, „tông-đồ“? Hội-thánh có quyền „phong“ thánh? Tạo-dựng hay tiến-hoá?…là những í-niệm và vấn-đề đã được tham-dự viên đặc-biệt quan-tâm.

Buổi chiều, bước sang đề-tài thứ ba: „Người giáo-dân như chứng nhân tình yêu: Vai-trò giáo-dân giữa trần-thế“. Bài thuyết-trình của anh Nguyễn Tri Sử (Hoa-kì), trưởng ban huấn-luyện PT, đã được viết thật công-phu, đặc-sắc (Xem nơi mục Đào Tạo trong trang nhà). Vì sức khoẻ không cho phép anh đi xa, anh Nguyễn Văn Tánh (Bỉ) đã thế anh để dẫn-nhập đề-tài. Cuộc thảo-luận hứng-thú, xoay quanh chủ-yếu nơi í-niệm „ơn gọi“ và „đâu là khác-biệt giữa đoàn-viên PT và một tín-hữu công giáo không phải là đoàn-viên PT?“ Và cuối cùng tất-cả đã nhận chân ra rằng giáo-dân (trong bậc sống gia-đình hay độc thân) là một ơn gọi, một ơn gọi nền-tảng, bên cạnh các ơn gọi khác như ơn gọi tu-sĩ, giáo-sĩ… Còn đâu là cái khác giữa đoàn-viên PT và tín-hữu thường, xin để cho những người không có dịp trao-đổi tìm hiểu trong cuộc huấn-luyện vừa qua tự hỏi mình và tự tìm hiểu lấy, nếu muốn thật sự ưu-tư về tư-cánh đoàn-viên PT.

Buổi tối hôm đó cho tới trưa hôm sau, tất-cả trao-đổi, chuẩn-bị, đặt vấn-đề cho đề-tài thứ ba: „Tìm hiểu về Phong trào Giáo-dân Hải-ngoại“. Anh Nguyễn Bá Lệ (Anh) đã khơi í thảo-luận với việc trình-bày lá thư tâm-tình của mình (tài-liệu đính kèm). Từ kinh-nghiệm Cơ-sở Anh, anh nêu câu hỏi: „PT nên phục-hoạt hay biến thể“. Mà nếu phục-hoạt, thì trên căn-bản nào? Căn-bản nền-tảng, theo anh và mọi người, là phải làm sao đoàn-viên phải có một mẫu-số chung. Đây là lí-do sống-còn cho bất cứ một tổ-chức. Khi bước vào tổ-chức, mỗi người mang theo một tâm-tư, một ước-vọng riêng, có khi ước-vọng đó mâu-thuẫn nhau. Cái phần tử-số này có-thể của ai người nấy giữ, nhưng nếu muốn cùng nhau đi tới một mục-tiêu chung, tổ-chức phải xây-dựng cho tất-cả  một mẫu-số chung. Thế mẫu-số chung của đoàn-viên PT hiện nay là gì? Tham-dự viên đồng í với kết-luận: Mẫu-số chung của đoàn-viên PT thể-hiện qua:

  • Một đức tin công giáo trưởng-thành
  • Thấm-nhuần học-thuyết xã-hội
  • Tuân-giữ một linh-đạo chung.

Hai yếu-tố đầu do huấn-luyện, học-tập mà có. Yếu-tố sau từ í-chí và lòng đạo cá-nhân.

Để xây-dựng mẫu-số đó, cuộc huấn-luyện đi tới hai kết-quả cụ-thể:

  • Đề-nghị BTV tổ-chức những khoá huấn-luyện về học-thuyết xã-hội công giáo (có-thể cùng làm với các tổ-chức công giáo khác, tổ-chức nay quốc-gia/bang này mai quốc-gia/bang khác, để mỗi nơi có dịp tập làm việc).
  • Đề-nghị một bảng câu hỏi nhằm 1) nhận-diện lại ưu-tư đoàn-viên/cựu đoàn-viên và đường đi của PT, 2) xác-định lại nhân-sự: ai ở ai đi, 3) có một cái gì chung nho-nhỏ về mặt tâm-linh để nối-kết nhau. Xem bảng câu hỏi in kèm.

Trưa tới, có thánh lễ kết thúc khoá huấn-luyện do linh-mục NĐ Vinh (Ngôi Lời) chủ tế, với nghi-thức tuyên-thệ gia-nhập PT của tân đoàn-viên Hoàng Như Thiết, thuộc Cơ-sở Đức. Sau đó, bữa cơm trưa thân-mật do anh chị ND Nương (Đức) thiết-đãi.

 (Phạm Hồng-Lam ghi)

 

Về khoá huấn-luyện tại Âu châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *